*รับประกันการรั่วซึมของอ่าง เฉพาะส่วนข้อต่อท่อน้ำวน ไม่ครอบคลุมถึงข้อต่ออื่นๆ เช่น ข้อต่อท่อน้ำล้น และท่อน้ำทิ้ง รวมถึงไม่ครอบคลุมหากไม่มีช่องเซอร์วิส

อัตราค่าบริการ

*ราคาเดียวกันทั้งกรุงเทพฯ, ปริมณฑล และต่างจังหวัด

หมายเหตุ
- บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีผิดพลาดจากการพิมพ์หรือสินค้าหมดก่อนกำหนด